Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019 r.

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest właściciel strony KONKURSY FOTOGRAFICZNE
2. Zgodnie z obowiązującą ustawą, konkurs oraz usługa premium sms zgłoszona jest do Urzędu Komunikacji Elektronicznej
3. Obsługą sms premium zajmuje się CashBill SA, ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, tel: 324384510
4. Czas trwania konkursu, data jego rozstrzygnięcia, przewidziane nagrody oraz adres na jaki należy nadsyłać zdjęcia podany jest zawsze na stronie internetowej konkursu
5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z Organizatorem.
6. Organizator konkursu zobowiązuje się do kontroli przebiegu konkursu.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu uczestnika w stosunku do którego będzie podejrzenia o naruszenie niniejszego regulaminu.

II. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno zdjęcie.
3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

III. Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na adres e-mail podany na stronie internetowej konkursu zdjęcie zgłaszane na konkurs, co jednocześnie uważane jest za zgodę na publikacje zdjęć w internecie. Ponadto uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez organizatora do celów konkursowych dostarczonych ewentualnie danych osobowych.
2. Nadsyłane zdjęcia muszą nawiązywać do tematu konkursu.
3. Zdjęcia w formacie JPG o wielkości nie przekraczającej 2 mb należy nadsyłać w formie załączników do listu elektronicznego.
4. Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego wszelkich praw autorskich. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek roszczeń  za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym, w szczególności, wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronie internetowej konkursu. Organizator nie będzie udostępniał w żaden sposób zdjęć zgłoszonych do konkursu osobom trzecim za wyjątkiem publikacji zdjęć na stronie internetowej konkursu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie zdjęć opublikowanych na stronie konkursu  (w tym kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez osoby nieupoważnione.
5. Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu (np naruszających niniejszy regulamin,  prawo obowiązujące w Polsce lub dobre obyczaje).
6. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Nadesłane na konkurs prace zostaną opublikowane na stronie internetowej w Galerii Konkursowej.
2. Konkurs przebiega dwuetapowo:
Etap I - Głosowanie smsowe internautów. Koszt SMSa 2,46 zł. z VAT. W tym etapie zostaje wyłonionych 20 zdjęć z największą ilością oddanych głosów. Zdjęciu z największą ilością głosów od internautów zostanie przyznanych 20 punktów, kolejnemu - 19 itd, a dwudziestemu - 1 punkt. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania sie do II Etapu jest zdobycie minimum 10 głosów od internautów.
Etap II - Ocena jury. 20 zdjęć zakwalifikowanych do tego etapu ocenianych jest przez jury. Najlepsze zdjęcie, wg jury, dostaje 20 pkt., kolejne 19 itd. Zwycięskim zdjęciem zostanie ta praca, która zgromadzi w sumie najwięcej punktów z obu etapów.
1. W konkursie przyznana zostanie jedna nagroda główna.

V. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1. Imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość Zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej.
2. Zwycięzca konkursu otrzyma powiadomienie o wygranej na zwrotny adres e-mail.
3. Nagroda nie podlega wymianie na żaden ekwiwalent.
4. Nagroda przesłana zostanie laureatowi (na adres w Polsce) na koszt organizatorów w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Nagrody nie są wysyłane za granicę.
5. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
7. Wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2000 zł, co wiąże się ze zwolnieniem od podatku.

VI. Laureaci i dane osobowe
1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca zostanie poproszony mailowo o podanie danych adresowych na jakie ma być wysłana nagroda. Dane te nie są przechowywane przez organizatora ani nikomu nie przekazywane.
2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
3. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim oraz zgadzają się na dobrowolne i świadome głosowanie na zdjęcia za pomocą sms premium.

VII. Reklamacje
1. Decyzja jury odnośnie przyznania pierwszego i kolejnych miejsc jest ostateczna i nie podlega negocjacji.

VIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

W dniu 12 grudnia 2018 wchodzi w życie nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego. Nakłada ona obowiązek wprowadzenia miesięcznego limitu 35 zł brutto na korzystanie z usług o podwyższonej opłacie (SMS Premium, IVR) dla każdego użytkownika sieci komórkowej. Limit liczony jest dla okresu rozliczeniowego w przypadku numerów objętych umową abonamentową lub miesiąca kalendarzowego dla numerów przedpłaconych (na kartę).
Poniżej znajduje się link do strony internetowej z informacją o progach i możliwościach ich zmiany
:

zwiększ limit

 


 

  Strona główna Wyniki Regulamin  
Konkurs 1 Konkurs 2 Konkurs 3 Konkurs 4 Konkurs 5